Niektóre przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych - Psycholog Zawiercie - Elmar

Niektóre przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych

TRUDNOŚCI W NAUCE PISANIA I CZYTANIA

Bardzo często mamy do czynienia z dziećmi, które są inteligentne, a mimo to mają trudności w nauce pisania i czytania. Trudności  związane z zaburzeniami dyslektycznymi ma około 15% uczniów.

Dzieci z dysleksją są często nieśmiałe i niepewne. Charakteryzuje je mała wiara we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu. Często mają kłopoty z koncentracją, co niejednokrotnie przyczynia się do powstawania kłopotów w nauce. Niepowodzenia szkolne, pociągają za sobą niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami. Niejednokrotnie dochodzi jeszcze do tego  niezadowolenie rodziców z postępów w nauce. Dziecko czuje się odtrącone i niekochane.

Dziecko z dysleksją, które w odpowiednim czasie nie zostanie poddane terapii może czekać wiele niepowodzeń .Często ma słabe wyniki w nauce, co sprawia, że zaczyna unikać tematów związanych z nauką i ze szkołą.

Dysleksja może powodować że dziecko przestaje zwracać uwagę na treść materiału którą chce przekazać, obawiając się np. popełnienia błędów ortograficznych.

Trudności w nauce pisania i czytania rozpoznaje się podczas diagnozy psychologicznej i pedagogicznej - specyficzne zaburzenia uczenia się pisania i czytania powinny być odróżniane od zwykłych niepowodzeń szkolnych spowodowanych : niskimi możliwościami intelektualnymi, słabym poziomem dydaktycznym szkoły, zaniedbaniami wychowawczymi domu rodzinnego.

CENTUM DIAGNOZY I TERAPII  PSYCHOLOGICZNEJ I PEDAGOGICZNEJ elmar oferuje diagnozę i terapię w zakresie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.

Oferowana przez nas pomoc z dzieciom mającym trudności w nauce pisania i czytania obejmuje działania terapeutyczne polegające głównie na: usprawnianiu zaburzonych funkcji psycho – motorycznych, odgrywających istotną rolę w opanowaniu umiejętności czytania i pisania;   ćwiczeniu sprawności czytania i pisania; oddziaływaniu  ogólnie uspokajającym, a równocześnie aktywizującym dziecko do nauki.

W pracy z dziećmi stosujemy terapię indywidualną , dostosowując ją do możliwości, temperamentu i motywacji dziecka.

Każde „nasze”  dziecko utwierdzamy w przekonaniu że napotykane trudności można pokonać, co sprzyja wytwarzaniu się u dziecka poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.

Poniżej przedstawiam niektóre niepokojące symptomy występujących trudności w nauce:

W pisaniu :

 • Trudności w pisaniu ze słuchu,
 • Wolne tempo pisma,
 • Opuszczanie drobnych elementów liter, opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów,
 • Przestawianie liter w wyrazach,
 • Mylenie liter  b-p,  d-b,  d-g,  s-z,  dz- c,  sz-s,  o-a,  a-o,  ł-l-t,  e-ę,
 • Zniekształcanie graficznej strony pisma,

W czytaniu :

 • Wolne tempo czytania,
 • Błędy w czytaniu  (opuszczanie liter, nieprawidłowe odczytywanie wyrazów),
 • Zmiana kolejności liter i wyrazów,
 • Trudności w zrozumieniu przeczytanego tekstu ( dziecko jest tak bardzo skoncentrowane na technice czytania, że nie skupia się na treści ),
 • Rozpoznawanie napisów po cechach przypadkowych – zgadywanie,
 • Niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego,

W nauce innych przedmiotów :

 • Trudności w nauce języków obcych (różnice między wymową, a pisownią ),
 • Trudności w rysowaniu ( nieprawidłowe rozmieszczenie rysunku, zbyt silne, lub zbyt słabe naciskanie ołówka ),
 • Trudności w nauce geometrii (zakłócenia orientacji i wyobraźni przestrzennej, trudności w odróżnianiu kształtów ),
 • Trudności w uczeniu się pamięciowym ( nauka wierszy, tabliczki mnożenia, dat historycznych, itp.)