Mediacje Rodzinne - Psycholog Zawiercie - Elmar

Mediacje Rodzinne

Mediacje Rodzinne skierowane są do osób, które nie są w stanie same rozwiązać sytuacji konfliktowej, a nie chcą – przynajmniej na razie – uciekać się do siły autorytetu sądu. To rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach rodzinnych w obecności mediatora, osoby, która pomoże się porozumieć i zadba o to, aby żadna ze stron nie poczuła się pokrzywdzona.

Mediacja rodzinna pomaga w rozwiązywaniu wielu problemów i konfliktów rodzinnych, a mianowicie:

 • Ustalenia dokonywane przez rozstających się rodziców, dotyczące przyszłości ich dzieci, a więc: miejsce zamieszkania dzieci, częstotliwość i miejsce spotkań rodzica nie mieszkającego na stałe z dziećmi, alimenty, itd.

 • Sposób i warunki przeprowadzenia rozwodu lub separacji (jeśli taka decyzja została podjęta ).

 • Podział majątku po rozwodzie.

 • Podział spadku.

 • Ustalenia dotyczące opieki nad starszymi lub schorowanymi rodzicami.

 • Konflikty między rodzicami a dziećmi.

Główne zalety mediacji:

 • Możliwość szybkiego rozwiązania sporu w sytuacji, gdy często na pierwszą rozprawę sądową trzeba czekać nawet kilka miesięcy, a postępowania odwoławcze mogą odsunąć uzyskanie rozstrzygnięcia o lata, mediacja stanowić może atrakcyjną alternatywę.

 • Niższe koszty. Mediacja jest tańsza od postępowania sądowego, a ponad prawo „premiuje” zawarcie ugody, zwracając część opłaty sądowej.

 • Możliwość uzyskania porozumienia zadowalającego obie strony. Ludzi z reguły bardziej satysfakcjonują rozwiązania, które sami wypracowali i zaakceptowali niż decyzje podejmowane przez sędziego, gdyż nie chodzi tu o „idealne” rozwiązania, ale o takie, które zaspokoją najważniejsze interesy stron.

 • Możliwość zakończenia związku w atmosferze zrozumienia i akceptacji. Jeśli zerwanie więzi jest nieuniknione, mediacja pozwala uczynić to bez wzajemnej wrogości czy agresji, oferując możliwości, jakich nie dają rozstrzygnięcia oparte na schemacie zwycięzca – pokonany.

 • Możliwość dostosowania sposobu rozwiązania sporu do potrzeb każdej ze stron.

Mediacja pozwala rozstrzygać nie tylko kwestie prawne, ale także pozaprawne, np. psychologiczne. Mając na uwadze fakt, że sytuacja każdej rodziny jest inna, prawo pisane /w przeciwieństwie do mediacji /nie daje takich możliwości ani takiej elastyczności, aby dostosować rozwiązania do konkretnej sytuacji. W sądzie nie ma po prostu czasu, aby każda ze stron mogła szczegółowo przedstawić swoją sytuację.

Oczekiwanym rezultatem mediacji jest ugoda, czyli umowa określająca dokładnie wszystko to, do czego zobowiązują się strony.

Ugoda może być zawarta we wszystkich kwestiach spornych lub tylko niektórych, w zależności od woli stron.

Porozumienie /ugoda/ zawarte w wyniku mediacji umownej (prywatnej) jest umową cywilnoprawną.

Po zawarciu takiej ugody mediator wysyła ją wraz z protokołem do sądu właściwego do rozpoznania danej sprawy.

Od tej chwili każda ze stron w dowolnym momencie może wystąpić do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody mediacyjnej jako ugody sądowej, co nadaje jej taką moc, jaką ma wyrok sądowy, lub nadanie jej klauzuli wykonalności (dotyczy spraw majątkowych). Warto podkreślić, że sąd zajmuje się ugodą tylko na wniosek którejś ze stron.

Porozumienie /ugoda/ zawarte w wyniku mediacji ze skierowania sądu jest wysyłane wraz z protokołem do sądu, który może je zatwierdzić jako ugodę sądową lub jego ustalenia włączyć do treści wyroku.