Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna - Psycholog Zawiercie - Elmar

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna

 

Przeprowadzamy diagnozę przyczyn trudności szkolnych dla dzieci i młodzieży w kierunku:

  • dysgrafii – specyficznych trudności w opanowaniu kaligrafii
  • dysleksji – specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
  • dysortografii – specyficznych trudności w zastosowaniu poprawnej pisowni
  • ryzyka dyskalkulii – specyficznych trudności w uczeniu się matematyki

Na podstawie diagnozy, na wniosek rodzica wydajemy opinie psychologiczno-pedagogiczne o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych oraz warunków i form przeprowadzania egzaminów (egzamin gimnazjalny, matura) do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. Opinie wydawane przez naszą poradnię są honorowane przez szkoły.

W poradni wykonujemy również badania i wydajemy opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego.