Diagnoza i Terapia Pedagogiczna - Psycholog Zawiercie - Elmar

Diagnoza i Terapia Pedagogiczna

Oferujemy profesjonalną pomoc specjalistyczną w zakresie :

  • diagnozy pedagogicznej w zakresie : dojrzałości szkolnej, ryzyka dysleksji, dysleksji, trudności w pisaniu i czytaniu, problemy w nauce
  • terapii pedagogicznej w zakresie : usprawnienia funkcji słuchowych, wzrokowych, koordynacji wzrokowo – słuchowej, grafomotoryki
  • inne zajęcia specjalistyczne : nauka ortografii, kształcenie techniki czytania ( w tym czytanie ze zrozumieniem ), zajęcia wspomagające ogólny rozwój ( gry i zabawy umysłowe ), zajęcia doskonalące technikę pisania, wyrabiające koncentrację uwagi, rozwijające umiejętności matematyczne

Celem diagnozy pedagogicznej jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Brak adekwatnych do możliwości intelektualnych wyników w nauce, wiąże się często z występowaniem tzw. specyficznych trudności w uczeniu się ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), których przyczyną są nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia, lub opóźnienia rozwoju ruchowego, zaburzenia procesu lateralizacji, zaburzenia procesów emocjonalno – motywacyjnych.

Terapia pedagogiczna, to system zaplanowanych, zintegrowanych i zindywidualizowanych działań mających na celu pomoc dzieciom mającym problemy w nauce.

Celem terapii pedagogicznej jest kształtowanie takich właściwości psychofizycznych dzięki którym dziecko może osiągnąć optymalny dla siebie rozwój, a także opanować podstawowe wiadomości i umiejętności szkolne.

Do zadań terapii pedagogicznej należy zatem: eliminowanie braków dydaktycznych, kompensowanie stwierdzonych niedoborów rozwojowych, korygowanie nieprawidłowości w przebiegu procesów i funkcji psychicznych.

Jest to oddziaływanie za pomocą metod psycho-pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się. Mają na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych, oraz ich konsekwencji takich jak :

  • Niska samoocena
  • Niechęć do nauki
  • Zaburzenia koncentracji uwagi
  • Zaburzenia kontaktów interpersonalnych
  • Konflikty z rodzicami, których podłożem jest często brak zadowalających wyników w nauce

Oferujemy zajęcia wyrównawcze – wyrównywanie braków szkolnych, możliwość indywidualnej pracy nad lekcjami.

Celem tych zajęć jest spowodowanie pozytywnych zmian w zakresie wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.