Psychologia Dziecięca - Psycholog Zawiercie - Elmar

Psychologia Dziecięca

Psycholog dziecięcy bada czy rozwój i zachowanie dziecka nie odbiegają od normy, a w razie potrzeby proponuje optymalną formę pomocy.

Skorzystaj z pomocy psychologicznej, jeśli uważasz, że Twoje dziecko:

 • rozwija się wolniej niż inne dzieci,

 • nie mówi

 • nie dojrzało do nauki w szkole lub obawiasz się, czy sobie poradzi w I klasie,

 • nie lubi czytać, pisze z błędami,

 • ma słabe oceny w szkole,

 • coraz mniej z Tobą rozmawia, jest zamknięte

 • jest nadpobudliwe, konfliktowe, nie wykonuje poleceń

 • jest zahamowane, nieśmiałe.

Formy świadczonej pomocy

Diagnoza psychologczna

 • ocena rozwoju psychomotorycznego małego dziecka

 • określanie potencjału intelektualnego dziecka

 • ocena tzw. dojrzałości szkolnej , czyli gotowości do podjęcia nauki szkolnej

 • diagnoza trudności szkolnych

 • diagnoza tzw. ,,ryzyka dysleksji” u dzieci przedszkolnych,

 • diagnoza specyficznych trudności w nauce czytania, pisania i liczenia (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

 • diagnoza trudności wychowawczych, problemów z zachowaniem

 • diagnoza zaburzeń emocjonalnych dzieci

Na diagnozę składają się m.in.:

 • wywiady przeprowadzane z rodzicami n.t. zgłoszonego problemu, funkcjonowania i rozwoju dziecka

 • rozmowa z dzieckiem

 • obserwacja funkcjonowania dziecka

 • różnorodne testy psychologiczne

 • czasem opinie od innych psychologów, nauczycieli, logopedów

 • karty wypisów ze szpitali, zaświadczenia lekarskie – diagnozy medyczne (np. wyniki badań wzroku, słuchu, badań neurologicznych, psychiatrycznych)

W celu zapewnienia jej jak największej rzetelności i przygotowania optymalnego planu pracy z dzieckiem i jego rodziną w naszym gabinecie diagnoza jest często przeprowadzana wielospecjalistycznie – przez psychologa, pedagoga i logopedę. Jeśli jest taka konieczność sugerujemy konsultację u neurologa lub psychiatry dziecięcego.

Na wniosek rodzica wydajemy opinie psychologiczne – wyniki badań do neurologa, psychiatry, do celów sądowych, do przedszkoli, szkół, placówek adopcyjnych itp.

Terapia psychologiczna

 • Indywidualna terapia wspierająca dzieci i ich rodziców z uwagi na trudności emocjonalno-społeczne dziecka, problemy rodzinne, sytuacje kryzysowe (separacja, rozwód, śmierć bliskiej osoby, wypadek itp.)

 • Zajęcia relaksacyjne dla dzieci i młodzieży, nauka radzenia sobie ze stresem, nauka rozpoznawania, wyrażania i radzenia sobie z uczuciami (w tym ze złością, lękiem, smutkiem), podnoszenie samooceny

 • Indywidualne zajęcia wspomagające rozwój z dzieckiem wymagającym usprawniania w zakresie zaburzonych funkcji psychomotorycznych (dzieci już od 1r.ż.)

 • Pomoc w zapobieganiu i terapii trudności szkolnych w tym: praca nad usprawnianiem pamięci i koncentracji uwagi, zwiększanie motywacji do nauki

Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna to zwykle 1-2 spotkania, w czasie których rodzice mogą zadawać pytania na temat niepokojących zachowań dziecka.

Konsultacja psychologiczna dla rodziców zwykle połączona jest z psychoedukacją. Psychoedukacja ma na celu przede wszystkim udzielenie informacji na temat prawidłowości rozwoju dzieci oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem możliwości rozwojowych oraz potrzeb dziecka i rodziców

Konsultacje psychologiczne to :

 • Spotkania z rodzicami szukającymi pomocy w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, rozwijanie umiejętności wychowawczych i wspieranie rodziców w sytuacjach dla nich trudnych

 • Udzielanie porad w przypadkach nie wymagających badań psychologicznych

.

Oferujemy specjalistyczną pomoc psychologiczną dla dzieci z zakresu:

 • trudności adaptacyjne (przedszkole, szkoła),

 • zaburzenia lękowe,

 • płaczliwość,

 • koszmary sennne,

 • masturbacja dziecięca,

 • moczenie, zanieczyszczanie się,

 • tiki,

 • nieśmiałość ; problemy w relacjach z rówieśnikami,

 • agresja,

 • nadpobudliwość psychoruchowa

 • autyzm

 • kłopoty z koncentracją,

 • trudności szkolne,

 • nieumiejętność radzenia sobie ze stresem,

 • problemy z poczuciem własnej wartości,

 • problemy wychowawcze,

 • doświadczenie przemocy,

 • opóźniony rozwój psychoruchowy, zaburzenia rozwoju mowy,

 • jąkanie,

 • problemy w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej,

 • opóźnienia rozwoju ruchowego w zakresie motoryki małej i dużej.

Ważne informacje:

 • na pierwszej wizycie wskazane jest posiadanie książeczki zdrowia dziecka.

 • należy przynieść także inne dokumenty dotyczące zdrowia dziecka – ewentualne wypisy ze szpitala, wyniki badań specjalistycznych, opinie psychologiczne i pedagogiczne, opinie ROD-K, orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, itp.

 • w przypadku trudności szkolnych konieczne jest dostarczenie opinii o dziecku, sporządzonej przez pedagoga szkolnego lub wychowawcę.

 • należy również przedstawić do wglądu rysunki lub zeszyty szkolne dziecka ilustrujące zgłaszany problem.