TERAPIA PEDAGOGICZNA  - Psycholog Zawiercie - Elmar

TERAPIA PEDAGOGICZNA 

TERAPIA PEDAGOGICZNA 

Terapia pedagogiczna adresowana jest głównie do tych dzieci, którym trudniej jest osiągnąć sukcesy w szkole, a w szczególności:

 • Dla dzieci które mają trudności w nauce pisania i czytania.
 • Dla dzieci które „brzydko piszą”
 • Dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

 

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji. Do objawów tych zaliczamy:

a) opóźniony rozwój mowy;

b) mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);

c) wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;

d) trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;

e) trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;

f) oburęczność;

g) mylenie prawej i lewej ręki;

h) trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;

i) trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

 • Dla dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania, ortografii, matematyki, języków obcych
 • Dla dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • Dla dzieci o obniżonej sprawności manualnej
 • Dla dzieci z niską samooceną, nieśmiałych
 • Dla dzieci z problemami z koncentracją uwagi

Cele terapii pedagogicznej:

 • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów
 • Wspieranie dziecka z trudnościami i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów – rozwoju emocjonalnego, umysłowego, społecznego, fizycznego.
 • Stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych.
 • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji - dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.

Terapię pedagogiczną prowadzimy w formie indywidualnej.

Metody pracy z dzieckiem dobierane są w zależności od jego problemów, biorąc pod uwagę wiek dziecka, poziom rozwoju psychoruchowego, stopień niepełnosprawności.