O poradni - Psycholog Zawiercie - ElmarPsycholog Zawiercie – Elmar

O poradni

O  PORADNI

Centrum Diagnozy i Terapii Psychologicznej i Pedagogicznej ELMAR” w Zawierciu zostało utworzone w 2009 r. z myślą o zapewnieniu wszechstronnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest pierwszą prywatną poradnią psychologiczno–pedagogiczną na terenie powiatu zawierciańskiego, zapewniając pomoc i wsparcie doświadczonego zespołu specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów zaburzeń integracji sensorycznej SI, fizjoterapeutów.

 

W dniu 29 marca 2017 roku nasza Poradnia uzyskała wpis do ewidencji szkól i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Zawierciańskiego

o nazwie :

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna Centrum Diagnozy i Terapii Psychologicznej i Pedagogicznej „Elmar”

Organem prowadzącym Poradnię jest osoba fizyczna Maria Sochacka

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Śląski Kurator Oświaty

PORADNIA JEST PLACÓWKĄ NIEPUBLICZNĄ NA PRAWACH PORADNI PUBLICZEJ

Oznacza to, że możemy opiniować, wystawiać zaświadczenia, które są uznawane w placówkach publicznych szkołach, sądach i innych instytucjach.

 

 

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Centrum Diagnozy i Terapii Psychologicznej i Pedagogicznej „Elmar” w Zawierciu została powołana w celu udzielania profesjonalnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, młodzieży ich rodzicom i dorosłym.

Poradnia zapewnia pomoc specjalistyczną w zakresie :

 • zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
 • wczesnego wspomagania rozwoju
 • Rozpoznawania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień
 • trudności edukacyjnych i wychowawczych
 • problemów emocjonalnych
 • komunikacji językowej, w tym: rozwoju mowy dziecka
 • problemów rodzinnych

W naszej poradni można uzyskać konsultację, poradę, diagnozę i terapię:

 • psychologiczną
 • pedagogiczną
 • logopedyczną
 • zaburzeń integracji sensorycznej
 • behawioralną

 

Prowadzimy bezpłatne zajęcia  w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

 

Głównym celem naszych działań jest świadczenie usług: diagnoz i terapii w sposób sprawny, profesjonalny i ukierunkowany na klienta.

Poradnia jako placówka jest miejscem, w którym pracują ludzie z pasją, oddaniem i zaangażowaniem.

Z naszych usług może skorzystać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania i skierowania.

Poradnia jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych (sprawdzianów po  szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych i na maturze) oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego.

 

Dokumenty wydawane przez naszą Poradnię mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Podstawę prawną działalności Poradni stanowi :

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2016 roku poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 roku – poz. 60 )
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych; ( Dz. U.z 2013 roku poz. 199)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; ( Dz. U. z 2002 roku Nr 223, poz. 1869 z pózn. zmianami )
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych; (Dz. U. z 2008 roku Nr. 173, poz. 1072)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; (Dz. U.z 2013 roku poz. 532)
 • Rozporządzenie MEN z 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ; ( Dz. U.z 2013 roku poz. 1257)